[1]
K. . Alhan, “Implementasi Supervisi Akademik Kepala Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Al-Wathoniyah 1A Duren Sawit Jakarta Timur pada Masa Pandemi Covid 19”, jp, vol. 14, no. 1, pp. 11-19, Mar. 2024.