(1)
Alhan, K. . Implementasi Supervisi Akademik Kepala Madrasah Di Madrasah Tsanawiyah Al-Wathoniyah 1A Duren Sawit Jakarta Timur Pada Masa Pandemi Covid 19. jp 2024, 14, 11-19.